top of page

Posudzovanie bezpečnosti cestnej infraštruktúry 

Smernica EP a Rady 2008/96/ES zo dňa 19.11.2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry v znení jej zmien a doplnení  ukladá správcom významných cestných sietí vykonávať komplexné posudzovanie bezpečnosti cestnej infraštruktúry a bezpečnostnú analýzu na pozemných komunikáciách , ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, dialniciach, rýchlostných komunikáciách a iných hlavných cestách I. triedy.

 

Okrem toho uvedená smernica vyžaduje od všetkých členských štátov rozšíriť nezávislé hodnotenie bezpečnosti cestnej siete na všetky cesty, na ktorých sa odohrali a odohrávajú dopravné nehody s následkom úmrtia alebo ťažkého zranenia. V podmienkach Slovenskej republiky sa jedná najmä o cesty I., II. a III. triedy. Jednou z vhodných foriem naplnenia tejto smernice je použitie celosvetovo osvedčených metodík iRAP.

automobilka_volvo_bojuje_za_globalnu_bezpecnost_v_cestnej_premavke-1_edited.jpg
03.jpeg

projekt EuroRAP SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving)

Smernica EP č.2019/1936 o riadení cestnej bezpečnosti nariaďuje venovať zo strany členských štátov EÚ osobitnú pozornosť čitateľnosti a rozoznateľnosti dopravných značení pre pripravované automatizované asistenčné systémy riadenia. Za týmto účelom bol v roku 2021 realizovaný projekt EuroRAP SLAIN s návrhom odporúčaní budúcich štandartov dopravného značenia integrovaných dopravných systémov. 

bottom of page